badania autentyczności nagrań

Aby dane nagranie mogło być uznane przez wymiar sprawiedliwości za dowód w sprawie, konieczne jest wykazanie jego autentyczności. Przewidziane praktyką fonoskopijną badanie autentyczności nagrania polega na ocenie spójności oraz integralności zapisu całego zdarzenia (np. rozmowy) przy uwzględnieniu takich zjawisk zachodzących w trakcie rejestracji nagrania, na które osoba rejestrująca nie miała żadnego lub większego wpływu. W tym celu bada się m.in.:

  • treść rozmowy;
  • kontur intonacyjny zarejestrowanych słów, fraz, zdań lub całych wypowiedzeń;
  • ciągłość sygnału mowy wynikającą z psychofizjologicznego procesu mówienia;
  • kontekst sytuacyjny, w którym rejestrowano nagranie, czyli zdarzenia akustyczne towarzyszące rejestrowanym wypowiedziom;
  • ciągłość zapisu zjawisk akustycznych.

Przeprowadzone badania pozwalają odpowiedzieć na następujące pytania:

  • czy zapisano całą rozmowę czy tylko jej fragmenty;
  • czy po zarejestrowaniu danego nagrania usunięto z niego jakieś fragmenty zdań, poszczególne słowa, czy też nie;
  • czy nie zmieniono kolejności zarejestrowanych wypowiedzi;
  • jeśli zmontowano dane nagranie to czy z jednej, czy też z kilku innych rozmów;
  • czy nagranie lub nagrania zarejestrowano przy użyciu tego samego urządzenia i w tych samych warunkach akustycznych;

czy dane nagranie jest oryginalnym zapisem lub kopią wcześniej zarejestrowanego nagrania