O firmie

Stworzenie firmy ArsDigita jest zwieńczeniem mojego wieloletniego zaangażowania w działalność związaną z prowadzeniem badań fonoskopijnych zarówno na rzecz klientów instytucjonalnych (sądy, prokuratury, służby specjalne), jak i osób prywatnych.

Fonoskopia to dziedzina prawdziwie interdyscyplinarna, a więc zakres wiedzy, którym musi dysponować ekspert z dziedziny fonoskopii jest szeroki. Nie bez znaczenia okazało się więc moje doświadczenie w zakresie projektowania i wykonywania prototypów urządzeń elektronicznych wraz z ich oprogramowaniem. Jak się miało później okazać, ta ściśle techniczna wiedza jest niezbędna do prowadzenia badań autentyczności nagrań, czy oceny ich parametrów. Wszak oględziny aparatury do rejestrowania i odtwarzania dźwięku to element codziennej praktyki zawodowej eksperta z zakresu fonoskopii. Rzecz jasna, „inżynierskie” spojrzenie na prowadzenie badań fonoskopijnych jest dalece niewystarczające, by na przykład ekspert fonoskopii był w stanie z powodzeniem prowadzić badania identyfikacyjne mówców na podstawie nagrań ich wypowiedzi. Tu w sukurs przyszło mi moje „humanistyczne” wykształcenie w postaci studiów magisterskich na wydziale filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Solidne studia w dziedzinie językoznawstwa, a w szczególności studiowanie zagadnień z zakresu fonetyki i fonologii różnych języków, pozwoliły mi na poznanie jakże ważnych w praktyce fonoskopijnej zasad i reguł rządzących ludzką komunikacją językową. Owa inżyniersko-humanistyczna perspektywa świetnie wpisuje się bowiem w koncepcję badań fonoskopijnych zaproponowaną w latach 60-tych XX wieku przez Stanisława Błasikiewicza oraz Wiesława Bednarczyka. Koncepcja ta zakłada, iż cechy językowe nagrywanej mowy są równie istotne, jak cechy fizyczne analizowanych dźwięków mowy. Stąd właśnie wywodzi się stosowana przeze mnie z dużym powodzeniem metoda językowo-pomiarowa używana w badaniach identyfikacyjnych mówców.

Inną istotną czynnością w praktyce eksperta z dziedziny fonoskopii jest spisywanie treści nagrywanych rozmów (tzn. tworzenie precyzyjnych stenogramów rozmów). Ta, bodaj najbardziej pracochłonna i najtrudniejsza czynność z zakresu badań fonoskopijnych wymaga szczególnych predyspozycji zarówno słuchowych, jak i psychicznych. Prócz dobrze wyćwiczonego słuchu fonematycznego i opanowania odpowiednich technik kojarzenia słyszanych informacji, dobry ekspert z dziedziny fonoskopii powinien posiadać szczególny rodzaj wrażliwości zarówno na słowo mówione, jak i na pochodzące z otoczenia dźwięki (w tym również dźwięki o charakterze muzycznym). Śmiem więc twierdzić, iż spędzone z radiem przy uchu dzieciństwo i młodość pozwoliły mi na wykształcenie tej szczególnej wrażliwości na słyszalne dźwięki.

Efektem końcowym wykonywanych badań fonoskopijnych są tworzone przez biegłego ekspertyzy fonoskopijne. Na tym etapie zleconych prac badawczych szczególnej wagi nabiera wyrażona przez Słowackiego myśl – „aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. Tworzone ekspertyzy fonoskopijne powinny więc być zwięzłe, a zarazem wyczerpujące, napisane w sposób przystępny i jednocześnie precyzyjny, bez nadmiernego stosowania branżowego żargonu i naukowych sformułowań. Wydawane przez biegłego opinie fonoskopijne winny stanowić klarowną i rzeczową odpowiedź na zadane przez zleceniodawcę pytania. By sprostać powyższym wymaganiom, ekspert winien nie tylko stale pogłębiać swoją wiedzę specjalistyczną, ale również dbać o rozwój osobowości i wiedzy ogólnej.

Posiadając określoną wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie prowadzenia badań fonoskopijnych, staram się nie unikać trudnych spraw. W swojej praktyce próbuję więc odzyskiwać dane dźwiękowe z uszkodzonych urządzeń rejestrujących. w miarę posiadanej wiedzy oraz możliwości technicznych, prowadzę działania naprawcze zmierzające do uruchomienia niedziałającego dyktafonu, czy telefonu komórkowego w celu przeprowadzenia zleconych badań fonoskopijnych. Wykonuję badania identyfikacyjne mówców w oparciu o nagrania muzyczne (z wykorzystaniem ścieżki wokalnej). Prowadzę również badania zrozumiałości mowy w określonych warunkach akustycznych, wykonując złożone eksperymenty akustyczne.

ArsDigita to moja pasja zdobywania wiedzy i ścigania się z postępem techniki. Biorę również udział w różnych projektach naukowych, co pozwala mi na zdobywanie wiedzy przydatnej w praktyce fonoskopijnej. Dzięki inwestycjom w sprzęt i oprogramowanie, a także ciągłemu uzupełnianiu wiedzy z różnych dziedzin, staram się brać czynny udział w „cyfrowej rewolucji”, która już na dobre odsunęła w cień taśmę magnetyczną z analogowym zapisem. Dzięki otrzymywanym od Państwa zleceniom mam szansę włożyć swój wkład w budowanie nowoczesnej fonoskopii w erze ogólnej cyfryzacji, a także nieustannie doskonalić swoje kwalifikacje jako biegły sądowy z zakresu fonoskopii.

Pozostając do Państwa dyspozycji, biegły sądowy Bogdan Rozborski.