Zadaniem tej części serwisu www.arsdigita.pl jest przyjmowanie zgłoszeń wykonania określonej usługi z oferty firmy ArsDigita. Zasady korzystania z tej części serwisu są następujące:

 1. Zgłoszenie usługi nie oznacza przyjęcia zlecenia na realizację zgłaszanej usługi. Celem zgłoszenia usługi jest określenie warunków ewentualnej realizacji wykonania określonej usługi.
 2. Przed przystąpieniem do ewentualnej realizacji zgłaszanej usługi, firma ArsDigita zastrzega sobie prawo przeprowadzenia oględzin materiału dźwiękowego/multimedialnego, którego dotyczy zgłaszana usługa.
 3. W celu przeprowadzenia wstępnych oględzin, materiał dźwiękowy/multimedialny można przekazać w postaci:
 4. pliku dźwiękowego na serwer firmy ArsDigita;
 5. określonego nośnika (analogowego lub cyfrowego) przysłanego fizycznie na adres firmy ArsDigita;
 6. Przeprowadzenie badań autentyczności zapisu dźwiękowego w ramach usługi badań fonoskopijnych wymaga nadesłania oryginalnego nośnika, na którym zarejestrowano badane nagranie. W przypadku dostarczenia do badań materiału dźwiękowego w postaci pliku bez oryginalnego nośnika, rozstrzygnięcie kwestii autentyczności nagrania może nie być możliwe.
 7. Przeprowadzenie kopiowania materiału dźwiękowego z nośnika analogowego wymaga fizycznego dostarczenia nośnika do firmy ArsDigita drogą pocztową lub osobiście (po uprzednim ustaleniu ze Zleceniodawcą).
 8. Serwis zgłoszeniowy nie służy do zadawania pytań. Zapytania kierowane tą drogą będą przekierowywane automatycznie do serwisu często zadawanych pytań FAQ . Serwis ten ma charakter publiczny, co oznacza ogólny dostęp do treści zadanego pytania oraz udzielonej odpowiedzi, z wyłączeniem danych osobowych Zleceniodawcy/klienta.
 9. Prośby wyceny wykonania usługi, jak i określenie terminu jej realizacji bez przesłania materiału dźwiękowego do oględzin będą pozostawiane bez odpowiedzi.
 10. Firma ArsDigita zastrzega sobie prawo odpowiedzi na zgłoszenia kierowane wyłącznie poprzez serwis zgłoszeniowy. Anonimowe wiadomości e-mail z dołączonymi plikami multimedialnymi będą pozostawiane bez odpowiedzi.
 11. Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po obustronnej akceptacji warunków współpracy, czego wyrazem jest podpisanie przez obie strony umowy na wykonanie określonej usługi.
 12. Przystąpienie do realizacji zlecenia następuje z chwilą przekazania przez Zleceniodawcę na konto firmy ArsDigita zaliczki, której wysokość określona została w umowie.
 13. W przypadku braku akceptacji warunków dalszej współpracy ze strony Zleceniodawcy, dostarczony przez Niego materiał dźwiękowy/multimedialny zostanie zarchiwizowany, zaś wszelkie fizyczne przedmioty (nośniki nagrań, urządzenia rejestrujące, itp.) zostaną Mu niezwłocznie odesłane pod wskazany adres.
 14. Firma ArsDigita zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich dostarczonych przez Zleceniodawcę/Klienta materiałów dźwiękowych/multimedialnych do celów naukowo-badawczych, w tym udostępniania ich osobom trzecim (współpracownikom, praktykantom, badaczom). Przekazanie materiału dźwiękowego/multimedialnego  w/w osobom trzecim nastąpi wyłącznie po zawarciu klauzuli poufności dotyczącej tego materiału między firmą ArsDigita, a osobą, której materiał ten będzie udostępniony.
 15. Firma ArsDigita zobowiązuje się do pełnej animizacji danych wrażliwych we wszystkich materiałach od Zleceniodawcy/Klienta przekazywanych osobom trzecim zgodnie z zasadami z pkt. 11.
 16. Realizacja zleconej usługi następuje w kolejności zgłoszeń. Zleceniodawca zostanie poinformowany o terminie realizacji zlecenia z uwzględnieniem terminów realizacji wcześniej zgłoszonych zleceń.
 17. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie ekspresowym. Ten tryb wykonania usługi fonoskopijnej zastrzeżony jest jednak wyłącznie dla zdarzeń krytycznych w czasie, takich jak porwania z użyciem przemocy, próby wymuszenia rozbójniczego, przemoc szkolna, przemoc domowa.